עבודת הרצון - בחירה!

לפתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.
קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם 
עבודת הרצון - בחירה! - להתחזק באמונה - כל אחד יכול!

להתחזק באמונה! כל אחד יכול!
לאף אדם אין שליטה מה יקרה איתו - זה בידי שמים!
אדם מתכנן ללכת למקום מסוים ועושה את כל ההכנות:
לומד דרך, יש לו מיקום ומפה, נווט gps, רכב, מתכנן וקובע את הזמן, ויוצא לדרך.... מה יקרה לו בדרך ואת מי יפגוש זה משמים!
יהיו פקקים? אולי חלילה בעיה ברכב: תקר - פנצ'ר וכד'
יגיע בזמן? יתבלבל בדרך...?
זה לא בידי האדם.
מה כן?
הבחירה!
איך האדם בוחר להתנהל בזמן הנסיון.
האם יש לו אמונה? והוא מבין שכל מה שקורה לו זה משמים וזה רצון ה' וזה תמיד לטובתו!
או חלילה מתנהג בכפירה ומתלונן על כל מה שקורה איתו? כי זה חוסר אמונה!
כשאדם מתלונן מעבר לזה שהוא מושך אנרגיה של הרס כלפוי וסביבו, במובן העמוק יותר הוא בעצם אומר:
תקשיב ה, ' אתה טועה ואני צודק !
זה לא צריך להיות ככה אלא ככה...
ירחם ה'.
מה התשוב - ה'?
איך האדם מתחזק באמונה ומוציא עצמו ממצבי כפירה כאלו רחמנא ליצלן.
עבודת הרצון!
כתוב:"בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו"
על האדם לרצות!
יש לאדם בחירה חופשית באיזו דרך ללכת בדרך הטוב או חלילה בדרך הרע.
על עניין הבחירה החופשית אנו למדים
מהתורה הקדושה עם כל מה שקורה לבלעם הרשע ב'פרשת בלק' .
בפעם הראשונה כשבאו שליחי בלק לקרוא לבלעם אמר לו הקב"ה:
"לא תלך עמהם",
ואילו בפעם השניה אומר לו הקב"ה: "אם לקרוא לך באו האנשים קום לך אתם".
חכמינו למדו מכאן דבר גדול וכך דבריהם: " אמר רב הונא אמר רב אלעזר: מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים (יש הוכחה לכך) שבדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו. מן התורה שכתוב 'לא תלך עמהם', ואח"כ כתוב 'קום לך אתם', מן הנביאים שכתוב 'אני ה' אלקיך' מלמדך להועיל, מדריכך בדרך זו תלך" (ישעיה מח) ומסביר רש"י 'בדרך תלך' - בדרך אשר תבחר ללכת. ומן הכתובים דכתיב 'אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן' (משלי ג') ומסביר רש"י: אם ללצים בא אדם להתחבר הוא יליץ - 'אין מעכבין בידו'", (מס' מכות י ב). המהרש"א בחידושי האגדות שלו מסביר "שלא הקב"ה מוליך אותו אלא מוליכין אותו, והכוונה שבכל מחשבה, דיבור או מעשה של האדם, הוא בורא לעצמו מלאך טוב או רע לפי המעשה, וכיון שהכל בדי שמים חוץ מיראת שמים,
לכן כפי רצון האדם ודעתו מוליכין אותו מלאכים שנבראים מאותו רצון או מחשבה שלו, וזה מוכח מפסוקים אלו. בבלעם רואים שרצונו ודעתו הרעה ללכת אתם גרמה ששלח לו הקב"ה מלאך כרצונו ומחשבתו שאמר לו 'קום לך אתם' וכן מהפסוק בישעיהו (עיי"ש) וכן ממשלי 'אם ללצים הוא יליץ', אם ללצים - אם בזה האדם עוסק אזי הוא מוסיף לעצמו מלאך לפי ליצנותו ואם לענוים - הוא יתן חן לעצמו, כלומר מלאך של חן".
ובחרת בחיים
מכאן אנו למדים עד כמה גורלו של האדם מסור בידו ותלוי אך ורק בו עצמו, ואין הוא יכול להאשים שום אדם במצבו הרע. וכך מלמדנו הרמב"ם שרשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו". וממשיך הרמב"ם ואומר "אל תאמין למה שאומרים טפשי אוה"ע, שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע "אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם בן נבט... ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל כל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה". והרשות והיכולת בידו לחזור בתשובה שנאמר "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב אל ה'" (הלכות תשובה פרק ה).
הרמב"ם הרחיב דבריו אלה בשמונה פרקים (פרק שמיני) וכך כתב "הדבר המוסכם עליו מתורתנו שפעולות האדם כולן מסורות לו, אין מכריע אותו בהן ולא מביא אותו זולת עצמו". לכן ראוי לצוות את האדם ולומר לו "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את הברכה ואת הקללה ובחרת בחיים" (דברים ל טו-יט)
נדע את הכוח הזה המצוי בידינו לכוון חיינו לבחירה בטוב.
איך???
על ידי עבדת הרצון - להתחזק באמונה!
אמונה פירושה:
'שמח בחלקו' ,
שהאדם תמיד מרוצה ממצבו.
ולא משנה באיזו מציאות הוא נתון ומה הוא עושה - הוא מאמין שזה התיקון שלו עכשיו והוא מרוצה מזה, אפילו שבאמת יש לו קשיים.
והקשיים הם רק נסיונות בשביל לעורר אותנו להתקרב לאבא שבשמים.
ואיך מתקרבים ?
על ידי אמונה!
ועוד אמונה ועוד אמונה...
ואיך מגיעים לעוד אמונה?
על ידי תפילה והתבודדות.
מי שמאמין מדבר עם ה' תמיד בכל מצב.
'אבא שבשמים' תעזור לי!
תן לי אמונה שלמה!
ישוב הדעת.
תעזור לי לנצח את היצר הרע
להתגבר על כל המניעות
לצאת מכל הבילבולים...
תן לי כח ויכולת ועזר וסיוע להתחזק באמונה ולהתקרב אליך! לבוא אליך כל יום לשעה התבודדות. להתפלל בשמחה על כל דבר בחיי!
להתפלל ולדבר איתך בתפילה פשוטה - במילים שלי שיוצאות מן הלב להתבודד.
להתבטל אליך ולהגיד תודה על הכל!
להבין מה הרצון שלך ממני. לבטל רצוני מפני רצונך. להתחבר לתכלית האמיתית ולהאיר את אור נישמתי בשמחה באהבה אליך ואל קיומי.
לדעת ולבטוח באהבתך אליי.
להרגיש את האהבה שלך בחיי!
לדעת וללכת באמונה ובטחון
שיש לי ישועה!
כבר הכנת לי ישועה יחד עם הנסיון וכל שעליי לעשות הוא רק להתחזק באמונה ואז הישועה תאיר לי בחיי.
תרצה/י כל יום לבוא אל ה' להתבודד
להתחנן בפניו, לבקש את עזרתו והדרכתו...שירחם עליך לבחור תמיד בטוב! לחפש ולראות את הטוב בכל דבר שקורה לי בחיים.
לבער ולהוציא את הרע מתוכי, להתגבר על המידות והתאוות והמחשבות הרעות שלי. אי אפשר לעשות זאת ולהצליח בלי ה' ! אדם שלא מפנה זמן כל יום לעבוד על עצמו בהתבודדות מול ה' - בחיים לא ישתנה!
אין לך זמן להתחבר לעצמך ולבורא כל יום? אז אל תתלונן! למה קשה לך...
ואיך למרות כל מה שאתה עושה , אתה עדיין תקוע.
יש בחירה!
בוא/י ללמוד התבודדות ועבודת הרצון
וכמו שרבינו נחמן הקדוש כותב ומבטיח:
"עַל־יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת בָּא יְשׁוּעָה,עַל כָּל הַדְּבָרִים, הֵן עַל דָּבָר גָּדוֹל הֵן עַל דָּבָר קָטָן, תִּתְפַּלֵּל " (ספר המידות). "הַהִתְבּוֹדְדוּת הוּא מַעֲלָה עֶלְיוֹנָה וּגְדוֹלָה מִן הַכּל" (תורה כה, ליקוטי מוהר"ן)
יהי רצון שנזכה לעשות רצון ה' להתבודד כל יום שעה לפחות ונזכה לא ללכת שולל אחרי יצר הרע. לנצח יחד עם ה' את היצר הרע תמיד!
הלימוד מוקדש לעילוי כל נשמות ישראל ובפרט:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה

תפילה לשלום - תפילה מופלאה לשלום בישראל ובעמים, מצויה בספר "ליקוטי תפילות" שסודר ע"י רבי נתן מברסלב, על יסוד דברי רבי נחמן בספרו "ליקוטי מוהר"ן":
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אדון השלום, מלך שהשלום שלו, שתשים שלום בין עמך ישראל, ויתרבה השלום עד שיימשך השלום בין כל באי עולם, ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות, וניצחון וקנטור בין אחד לחברו, רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כולם, וכל אחד יידע באהבת חברו, שחברו דורש טובתו ומבקש אהבתו, וחפץ בהצלחתו הנצחית, עד יוכלו להתוועד ולהתקבץ יחד, כל אחד עם חברו וידברו זה עם זה, ויסבירו זה לזה האמת".
אמן!יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !